Work & Travel USA 2014โครงการSummer Work and Travel คืออะไร
            เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดยองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยผ่านการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานใน Restaurant, Fast Food Stores, Hotel, Casino, Resort, Amusement Parkและ National Park  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานอัตราเฉลี่ย 7.25-10 USD ต่อชั่วโมง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน
 
วัตถุประสงค์โครงการ
          โครงการ  Work and Travel  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอเมริกัน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ สัมผัสประสบการณ์ชีวิตต่างแดน  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการทั่วโลก เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกฝนภาษาอังกฤษ มีรายได้ระหว่างปิดเทอม และท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 -สถานภาพโสด
 -อายุระหว่าง18-26ปี
 -กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ปี 1
 -มีเกรดเฉลี่ยสะสม2.00 ขึ้นไป และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความอดทน
-มีทัศนคติที่ดีต่องาน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-สุขภาพแข็งแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 
 
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
       ระยะเวลา3-4 เดือน ในช่วงปิดภาคเรียน คือช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 3-4เดือนและเที่ยวต่อได้อีก  1 เดือนหลังจบโปรแกรม

                       

ข่าวดีน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงทุนค่าโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการ.............รับส่วนลดทันที ด่วน !!!! มีจำนวนจำกัด


สามารถดาวโหลดรายละเอียดการประกวดได้จากลิงค์ตอนท้ายของหน้านี้
รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย 
http://www.inter-academic.com/detail.php?port_id=247ขั้นตอนการสมัคร

1.  ทดสอบระดับภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ Inter Academic ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง
1.1  สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่บริษัท ​Inter Academic
1.2  สัมภาษณ์ผ่าน Skype
1.3  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 
2.  สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสองระดับภาษาอังกฤษให้กรอกใบสมัครและสัญญาการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA 2104 ซึ่งสามารถกรอกได้ที่บริษัทหรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.inter-academic.comหรือ เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง email ให้
             พร้อมชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 3000 บาท (มัดจำโครงการ)
 
3.  ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
3.1  สำเนา Passport ที่มีเหลือไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
3.2  หนังสือรับรองสถานะสภาพนักศึกษา ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
3.3  Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง1 ชุด
3.4 Resume (ตามตัวอย่างที่ทาง Inter Academic ส่งให้)
3.5  เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (เลือกได้ 3 ตำแหน่ง)
 
4. ถ้าได้รับการตอบรับจากองค์กร J-1 Sponsorหลังจากนั้นจะต้องสัมภาษณ์กับทางองค์กรและสัมภาษณ์กับนายจ้าง(บางตำแหน่งอาจจะไม่ต้อง)
 
5.  เมื่อสัมภาษณ์กับทางองค์กรและนายจ้างผ่านแล้ว นักศึกษาจะไดัรับ Job Offer จากทางนายจ้าง  และนักศึกษาต้องชำระค่าโครงการในส่วนที่เหลือทั้งหมด44,900 บาท
พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อใน Job Offer เพื่อให้ทางองค์กร J-1 Sponsor ออกเอกสาร DS 2019
 
6.หลังจากได้รับเอกสาร DS 2019 แล้ว
นักศึกษาจะต้องชำระค่า Visa และ SEVIS เป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ
1.  ค่าโครงการ 47,900
2.  ค่า ธรรมเนียม VISA ประมาณ 6,000
3.  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 48,000 – 55,000 บาท (
(ตั๋วเครื่องบินน้องๆ สามารถจัดหาได้เอง))
 
นโยบายการคืนเงิน
1.  ในกรณีที่นักศึกษาถอนตัวจากการสมัครก่อนรับการสัมภาษณ์จากองค์กร J-1 Sponsor หรือ นายจ้าง
นักศึกษาจะได้รับเงินมัดจำคืน 3,000 บาท
2. ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกการเข้าร่วมหลังจากสัมภาษณ์กับองค์กร หรือ นายจ้างผ่านแล้ว นักศึกษาจะ ไม่ได้รับเงินมัดจำคืน
3. ในกรณีที่นักศึกษา ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รับ Job Offerนักศึกษาจะ ได้เงินคืน 34,900 บาทจากจำนวนเงินโครงการทั้งหมด
4. ในกรณีที่นักศึกษา ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รับDS2019นักศึกษาจะ ได้เงินคืน 30,000 บาทจากจำนวนเงินโครงการทั้งหมด
5.  ในกรณีที่นักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่า 
-  นักศึกษาจะ ได้เงินคืน 38,900 บาทจากจำนวนเงินค่าโครงการทั้งหมด
- นักศึกษาจะ ไม่ได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม VISA คืน ประมาณ 5,000 บาท
 
     ** ก่อนขอรับเงินค่าโครงการคืน นักศึกษาต้องคืนเอกสาร DS 2019 และ จดหมายการปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูต

6. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับวีซ่าแล้ว ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถขอเงินคืนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

 ลักษณะงานที่ทำ ตัวอย่างนายจ้าง และเมืองต่างๆ ของโครงการ work and travel
·  Restaurant  / Fast Food  ตำแหน่งงานประเภทนี้เช่น  Cashier , Host, Server, Cleaner etc.
·  Hotel/ Casino/Resort  ตำแหน่งงานเช่น  Housekeeper , Bell Boy, Cook, Server etc.
·  National Park/Amusement Park ตำแหน่งงานเช่น  Crew member,Lifeguard, Cashier, Cook etc.


รายละเอียดตำแหน่งงานกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่คะ 
 
*** Inter Academic ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวโหลดรายละเอียดประกวดภาพถ่ายชิงค่าโครงการ