โครงการฝึกงาน/วิชาชีพ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Internship/Career Training Program)


โครงการฝึกงานวิชาชีพ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้นอย่างน้อย 2 ปี โครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดย Bureau of Educational and Cultural Affairs and Department of Labor ของกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of State) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนด และเข้าร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำ ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ หรือธุรกิจในเครือโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์จากการทำงานในสถานการณ์จริง ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ซึ่งจะมีองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-Profit Organization)  และ US Department of State เป็นผู้ควบคุม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวีซ่า ประเภท J-1 และ H2B (Seasonal Employment)ซึ่งวีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ถือสามารถผ่านการอบรมและฝึกงานใน “สาขาที่ตนเองศึกษา” หรือ “มีประสบการณ์” ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาที่ฝึกงาน
                ระยะเวลาของโครงการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและวีซ่า พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนต่อชั่วโมงขณะที่ฝึกงาน โดยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องฝึกงานตามสาขาที่จบมาหรือเคยมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ลักษณะโครงการ จะแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ๆ ดังนี้

1. โครงการ Internship/J-1 Trainee in USA รายละเอียด ดังนี้
       A. โครงการ Internship USA คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี โท ชั้นปีสุดท้าย หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ยื่น J-1 Visa จะมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ และทำงานตามสาขาที่ตนเองได้เรียนรู้มา เป็นเวลา สูงสุดถึง 12 เดือน
      B. โครงการ J-1 Trainee USA คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่จบการศึกษาตามสาขาที่ตรงกับสายงาน มีโอกาสฝึกประสบการณ์
 ในสายงานวิชาชีพที่ตนได้เรียนมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 23-30 ปี และต้องมีประสบการณตามสายงานที่จบมาอย่างน้อย
 1-2 ปี หรือถ้าผู้เข้าร่วมโครงการจบสาขาที่แตกต่างจากสายงานที่ทำ จะต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี ผู้เข้าร่วม โครงการในสายงานนี้จะสามารถฝึกงานได้เป็นเวลาสูงสุดถึง 18 เดือน

2. โครงการประเภท FULL-PLACEMENT
  โครงการนี้สามารถช่วยหางานที่ตรงกับประสบการณ์ ทักษะความรู้ และความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นโครงการที่บริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีตำแหน่งฝึกงานให้เลือก และคัดสรรงานมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด
                ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับในการฝึก FULL-PLACEMENT
                1.  ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและมีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา
                2.  ประสบการณ์ในการสนทนาสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับบริษัท
                3.  สามารถฝึกงานที่ตรงตามความต้องการของคุณ และได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการอบรม
                4.  การออกแบบฟอร์ม DS-2019 (Certificate of Eligibility)
                5.  การอบรมก่อนการปฏิบัติงาน
                6.  ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาของโครงการ (ซึ่งจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบร้อยแล้ว)
                7.  ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ

ลักษณะงานและรายละเอียดตำแหน่งการฝึกงานในอเมริกาดังรายละเอียดข้างล่าง


1.ตำแหน่งพนักงานปรับภูมิทัศนืและดูแลสนามกอล์ฟ (Turf Management Technician )
-เริ่มงาน 15 มีนาคม 2557 ค่ะ สมัครกันล่วงหน้านะคะ
- รายได้ 1,600 เหรียญสหรัฐ/เดือน (ประมาณ 48,000 บาท โดยจะหักเป็นค่าที่พัก เดือนละ 15,000 บาท คงเหลือเดือนละ 34,000 บาท) 
- ระยะโครงการ 9 - 12 เดือน  ฟรีที่ัพัก
- ระยะเวลาเริ่มงาน 15 มีนาคม 2557
- ระดับภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดีพอใช้ - ดี 
- ประเภทวีซ่า - J1 Internship Program (นักเรียนแลกเปลี่ยน)
- ประกันสุขภาพ - องค์กรที่อเมริกาจ่ายให้ 
- ลักษณะโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในด้าน Basic Golf Course 
Maintenance และ Advance Turf Management พร้อมทั้งด้าน Cultural Exchange
- ค่าโครงการ - 65,000 บาท (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า SEVIS และ ตั๋วเครื่องบิน) 
- สถานที่ทำงาน - สนามกอล์ฟในรัฐ Florida, North Carolina, South Carolina, New York, Georgia, California เป็นต้น และบางแห่งเป็นสนามกอล์ฟระดับ PGA
-เพศชาย อายุระหว่าง  18-30  ปี  
-ไม่จำกัดการศึกษา , สาขาเกษตรด้าน Landscape หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ในสาขาวิชาการเกษตร หรือเกี่ยวข้อง
-หรือนักศึกษาทีจบไปแล้วไม่เกิน 1 ปี
-หรือนักศึกษาที่จบเกิน 1 ปี และทำงานมาแล้ว 1 ปี
-หรือผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรี แต่มีพื้นฐานทางการเกษตร มานานกว่า 5 ปี

2.ตำแหน่งฝึกงานในฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม ม้า สุกร 
- งานฟาร์มสุกร รับทั้งน้องผู้ชายและผู้หญิง ค่าตอบแทน 27,000 (ทำงาน 5วัน/สัปดาห์) และ 35,000 ต่อเดือน (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์) 
- งานฟาร์มโคเนื้อ รับน้องผู้ชาย ค่าตอบแทน 35,000 บาทต่อเดือน 
- งานฟาร์มสัตว์ปีก รับน้องผู้ชาย ค่าตอบแทน 30,000 ฟรีที่พัก (พักกับเจ้าของฟาร์ม) และ อาหาร
-งานฟาร์มม้า รับน้องผู้หญิง ค่าตอบแทน 30,000 ฟรีที่พัก และ อาหาร โครงการประมาณ 9-12 เดือน
- งานฟาร์มโคนม รับน้องผู้หญิงและชาย ค่าตอบแทน 30,000 บาท ฟรีที่พักและอาหาร
ซึ่งทำงานภายใต้เงื่อนไขวีซ่า J-1 Exchange visitor เช่นเดียวกับโครงการ work and travel และมีค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ที่ 52,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ซึ่งเที่ยบกับ Work and travel แล้ว ถือว่าถูกมาก เพราะโครงการฝึกงานทำงานได้ 12 เดือนและอยู่ต่อได้อีก 30 วัน
-ค่าตอบแทนที่ได้คือค่าตอบแทนของนักศึกษาฝึกงาน แต่ฟรีที่พักและค่าน้ำ ค่าไฟ แล้ว ซึ่งคำนวณเป็นเงินมูลค่าประมาณ 15,000 - 18,000 -บางงานมีฟรีอาหารด้วย นั่นเท่ากับเงินมากกว่า 20,000 บาท นั่นหมายความว่าจริงๆ เราได้เงินมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนค่ะ และตัวเลขท้ายตำแหน่งที่เห็นคือเราได้เต็มๆ ค่ะ ทุกงานมีที่พักให้ฟรีค่ะ
-หญิง หรือ ชาย อายุ 20 ถึง 30 ปี
-นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่หรือจบการศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

3.ฝึกงานในฟาร์มผักและผลไม้-ประเทศ 
- รายได้ 30,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
- ระยะโครงการ 12 เดือน 
- เร่ิมงานได้ทันที
- ระดับภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดีพอใช้ - ดีมาก 
- ประเภทวีซ่า - J1 Internship Program 
- ประกันสุขภาพ - องค์กรที่อเมริกาจ่ายให้ 
- ค่าโครงการ - 65,000 บาท (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า SEVIS และ ตั๋วเครื่องบิน) 
- สถานที่ทำงาน USA
-ประกันสุขภาพ และ ที่พัก  
-ชายหรือหญิง   อายุ 19 ถึง 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด เกษตร พืชสวน พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.งานฟาร์มไก่ 
-ค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน ฟรีที่พักและอาหาร พักอยู่กับบ้านเจ้าของฟาร์มค่ะ 
- ระยะโครงการ 12 เดือน 
- เร่ิมงานได้ทันที 
- ระดับภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดีพอใช้ - ดี 
- ประเภทวีซ่า - J1 Internship Program 
- ประกันสุขภาพ - องค์กรที่อเมริกาจ่ายให้ 
- ค่าโครงการ - 65,000 บาท (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า SEVIS และ ตั๋วเครื่องบิน) 
- สถานที่ทำงาน ประเทศอเมริกา
- ฟรีที่พัก 
-เพศหญิงหรือชาย อายุ 19-30 ปี
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 


5.ฝึกงาน/ทำงาน การโรงแรม 
- ฝึกงาน/ทำงาน การโรงแรม (Hospitality Internship USA)
เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้ที่จบด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือ เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านการโรงแรม เช่น Front Desk, Culinary, House Keeping, F&B เป็นต้น ใน USA
-ภายใต้เงื่อนไข VISA J-1 Exchange Visitor Visa โดยจะเป็นตำแหน่งงานที่มีรายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ (6-12 เดือน) และโครงการ Internship USA เป็นโครงการคล้ายกับ Work and Travel ซึ่งมีค่าใช้่จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ราคาใกล้เคียงกัน ความต่างก็คือ Internship สามารถทำงานได้ถึง 12 เดือน แต่ Work and Travel ทำงานได้สูงสุดแค่ 4 เดือน ดังนั้น ต้นทุนที่เท่ากัน แต่ Internship สามารถทำงานได้นานกว่านั่นเองค่ะ น้องๆ ที่สนใจจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีโดยเฉพาะการพูดนะคะ
-รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
-วุฒิการศึกษาไม่จำกัด การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-จบด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-หรือ มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม และท่องเทียว
-ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ Intermediate - Advanced.