สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (กสิกรไทย)
   
 

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย  (K-Personal Loan for Education)


ติด อาวุธให้ปัญญา เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย

จุดเด่น

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง หรือผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) หรือญาติของผู้ศึกษาเป็นผู้กู้
 • วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร อาทิ ค่าหน่วยกิต,ค่าธรรมเนียม,ค่าทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษารับรอง
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินให้กู้
 • ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์ค้ำประกัน ใช้บุคคลค้ำประกันเพียงคนเดียว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปี

คุณสมบัติของผู้ศึกษา ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษา

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง ให้ดูรายละเอียดในคุณสมบัติของผู้ขอกู้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • มีสัญชาติไทย
 • ข้าราชการระดับซี 5  หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า  และมีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
 • พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน  20,000.- บาท ขึ้นไป  หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยรายได้ผู้ค้ำประกัน  สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

วงเงินให้กู้ยืม

80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร และไม่เกิน 750,000 .-บาท สามารถใช้บริการได้โดยการนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งจำนวนเงินสำหรับการเบิก- ถอนต่อครั้งจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามที่ระบุในใบเสร็จดัง กล่าวเท่านั้น จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ กู้ต่อไป

 

เอกสารประกอบการใช้บริการ

 
เอกสารประกอบการสมัครของผู้กู้
 • ใบสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาในคณะที่จะศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ( ถ่ายสำเนาจากเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือ Down Load จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารอื่นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี

กรณีมีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับ ปัจจุบัน อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร หรือสำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ล่าสุดที่กรมสรรพากรได้ตอบรับแล้ว

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)

 

เอกสารประกอบการสมัครของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน

กรณีมีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับปัจจุบัน อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร หรือสำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ล่าสุดที่กรมสรรพากรได้ตอบรับแล้ว

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน ( กรณีบริษัทจำกัด)
 

อัตราดอกเบี้ย

 • มหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นสถาบันราชภัฎ) 
คิดอัตรา  MRR + 2%   ต่อปี
 • สถาบันการศึกษาทั่วไป  
คิดอัตรา   MRR + 4%   ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ราชการ

สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ