สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
   
 
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

         ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ ด้วยสินเชื่อบุคคลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของบริการ

        สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • เพื่อศึกษาทางด้านภาษา หรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • เพื่อศึกษาหรือฝึกอบราเพิ่มเติม หรือ Extensive Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการ A.F.S.
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะ
  แนวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสถาบันไทยแนะแนวการศึกษา
  นานาชาติ (TIECA)
 • ให้กู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  ค่าใช้จ่าย รวมถึง ค่าเล่าเรียน,ค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการรับเงินเดือนผ่านบมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองหรือญาติ ของนักเรียน/นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือจะเดินทางไปศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะแนวการศึกษาที่
  เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) หรือสถาบันแนะแนวการศึกษาที่ธนาคารเห็นชอบ
 • เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้ที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติเมื่อนับรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์การของรัฐมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/ หรือหลักฐานแสดงการตอบรับ
 • เข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา จาก ต่างประเทศ
 • เอกสารการรับรองจาสถานทูต หรือกงศุล
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

อัตราค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย
 • บุคคลค้ำประกัน MRR+3%ต่อปี
 • จำนองหลักทรัพย์ MRR-0.75%ต่อปี
 • โอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้า
  +2 %ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง คิดจากต้นเงินที่
  ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร
  (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)