รับสมัครพนักงานปรับภูมิทัศน์ในสนามกอล์ฟ สหรัฐอเมริกา
   
 รายละเอียดโครงการ

 
ตำแหน่ง                    พนักงานปรับภูมิทัศน์ในสนามกอล์ฟ
รายได้                      1,100 เหรียญสหรัฐ/เดือน (ประมาณ 34,000 บาท/เดือน) รวมรายได้ทั้งโครงการ 300,000-400,000บาท 
ระยะโครงการ            9 - 12 เดือน
ระยะเวลาเริ่มงาน        ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม 2556
ระดับภาษาอังกฤษ      สื่อสารได้ดีพอใช้-ดีมาก
คุณสมบัติ                   1. ก าลังศึกษาอยู่หรือจบไม่เกิน 1 ปี  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตร      
                                 2. นักศึกษาที่จบไปแล้ว(จบด้านการเกษตร /จบสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือท างานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ปี  แต่อายุไม่เกิน 32 ปี
                                 3. เป็ นบุคคลทั่วไปที่ไม่จบปริญญา แต่มีพื ้นฐานทางบ้านที่ท าการเกษตรไม่ต่ำกว่า5ปี  
ประเภทวีซ่า              J1  Internship Program
ที่พัก                        นายจ้างเป็ นคนจัดหาให้ฟรี
ประกันสุขภาพ          องค์กรที่อเมริกาจ่ายให้
ลักษณะงาน              ดูแลจัดการสนามกอล์ฟ สนามหญ้า ต้นไม้ในสนามกอล์ฟ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งาน 
ชั่วโมงการท างาน     ประมาณ 48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (ไม่มี Overtime)
ค่าโครงการ               45,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขอวีซ่า SEVIS และตั๋วเครื่องบิน)
สถาน ที่ท างาน         สนามกอล์ฟในรัฐ Florida, North Carolina, South Carolina, New York, Georgia, California เป็นต้น และบางแห่งเป็นสนามกอล์ฟระดับ PGA
 
ข้อมลูเพิ่มเติม
องค์กรในอเมริกาที่รับผิดชอบโครงการนี้
-The Foundation for Worldwide International Student Exchange (WISE®) 
- http://wise.wisefoundation.com/
 
องค์กรในเมืองไทย ที่รับผิดชอบโครงการนี้
- Inter Academic Advisors Co., Ltd ( www.inter-academic.com)
  1. ทางองค์กรที่อเมริกาจะจัดกลุ่มนักศึกษา 4-6 คน ในงานสนามกอล์ฟแห่งเดียวกัน
  2. นักศึกษาจะได้รับการฝึ กอบรมก่อนเริ่มงานจริง
  3. นักศึกษาสามารถใช้รถของสนามกอล์ฟได้ แต่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง
  4. สามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ 30 วัน ในอเมริกาหลังจากจบโครงการ
     
ติดต่อเพิ่มเติมศูนย์แนะแนวฯ Inter Academic อาคาร Kantary Terrance 212 นิมมานเหมินทร์ ซอย12
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 053-218722-3, 080-769 8500,086-9243954,081-987 1965