LSI Language School San Francisco/Berkeley
   
 

 
 
 

LSI Language School San Francisco/Berkeley

        LSI San Francisco/Berkeley  ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Berkeley อยู่ใกล้กับสถานีรถประจำทางและรถใต้ดิน ห่างจากมหาวิทยาแค่สามช่วงตึก ย่านนี้ประกอบไปด้วยร้านอาหารมากมาย โรงภาพยนต์ ร้านหนังสือ และร้านค้าต่างๆ  ทางสถาบันจัดมีห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย นอกจากนี้ ทางสถาบันยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ซึ่งนักเรียนสามารถสอบวัดผลกับทางสถาบันได้

        LSI San Francisco/Berkeley มีหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

  • Standard and Intensive English Programes
  • TOEFL Preparation Courses
  • English for Business
 
 
 
 

LSI Language School San Francisco/Berkeley

www.lsi.edu

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 106,020 บาท
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 197,160 บาท
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 12 เดือน 394,320 บาท

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 135,780 บาท
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 249,240 บาท
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 12 เดือน 498,480 บาท
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  - ค่าสมัครเรียน (Non-refundable) 4,500  บาท
  - ค่ารับ-ส่ง สนามบิน (one-way) 3,000  บาท
  - ค่าที่พัก Homestay 3,000  บาท
  - ค่าที่พัก Apartment เริ่มต้นที่ 7,000 บาท/สัปดาห์