ปริญญาโท University of Ballarat (UB)
   
 

FIVE STARS for TEACHING QUALITY*

FOUR STARS for GRADUATE SATISFACTION*

FOUR STARS for GETTING A JOB*

(*The Good Universities Guide 2010/2011/2012)

 

University of Ballarat (UB) ตั้งอยู่ในเขตทสี่ วยงามของรัฐVictoria และห่างจากเมือง Melbourne เพียง 1ชั่วโมงโดยรถยนต์ มหาลัยประวัติการให้การศึกษาและฝึกอบรมยาวนานมากกว่า137 ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ในออสเตรเลียมหาลัยมีวิทยาเขตทั้งหมด 6 วิทยาเขตคือ Mt Helen,SMB, Camp Street, Horsham, Stawell และ Ararat ภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง Technology Park ซึ่งออกแบบมาเพอื่ รองรับการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ ๆขององค์กร หนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ Bachelor of Informa!on Technology(Professional Prac!ce) ซึ่งเป็นหลักสูตร่วมกับบริษัทIBM มีระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี โดยมีการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 1 ปี

ข้อดีของมหาวิทยาลัย Ballarat
♦  ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก และมีการดูแลอย่างทั่วถึง
♦  มีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก
♦  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
♦  มีการสอนหลากหลายระดับ มีหลักสูตรทั้งในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
Mt Helen: PO Box 663 Ballarat, Victoria 3353, AUSTRALIA,
University Drive, Mt. Helen

หลักสูตรการศึกษา

มหาวิทยาลัย มีการจัดการสอนทั้งระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์


หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนที่ 3 - 5 ปี

หลักสูตรที่น่าสนใจ (ค่าเรียนต่อปี)
Bachelor of Arts AUD$ 14,000
Bachelor of Business AUD$ 15,000
Bachelor of Business Administration AUD$ 16,000
Bachelor of Commerce AUD$ 15,000
Bachelor of Education AUD$ 14,000
Bachelor of Engineering Science/Systems AUD$ 19,000
Bachelor of Information Technology AUD$ 15,000
Bachelor of Management AUD$ 15,000
Bachelor of Mining Engineering AUD$ 19,000
Bachelor of Nursing AUD$ 16,500
Bachelor of Psychological Science AUD$ 14,000
Bachelor of Science AUD$ 19,000
Bachelor of Visual Arts AUD$ 16,000
MBA-Marketing/Interna!onal Management AUD$ 16,000
Master of Business Informa!on Systems AUD$ 16,000
Master of Business Management AUD$ 16,000
Master of Engineering Technology/Systems AUD$ 19,000
Master of Informa!on Technology Management AUD$ 16,000
Master of Informa!on Technology Studies AUD$ 16,000
Master of Informa!on Technology/Systems AUD$ 16,000
Master of Mining Engineering AUD$ 19,000
Master of Professional Accounting AUD$ 16,000
Master of Psychology AUD$ 22,000
Doctor of Philosophy AUD$ 18,000

 

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารสมัครเรียน

หลักสูตร Diploma
จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า
IELTS 5.5


หลักสูตรปริญญาตรี
จบการศึกษา Year 12 หรือเทียบเท่า
IELTS 6.0


หลักสูตรปริญญาโท
จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
IELTS 6.0


หลักสูตรปริญญาเอก
จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
IELTS 6.0


เอกสารสมัครเรียน
♦  Photocopy of Passport
♦  Transcript
♦  ผลสอบ IELTS/TOEFL
สำหรับการเรียนปริญญาเอกหรือวิจัย ควรเตรียม
♦  Personal Statement

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษทุกเดือนค่าเล่าเรียนต่อสัปดาห์ AUD$ 350

หอพัก มหาวิทยาลัยมีหอพักในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที่หัก
Bellar Guerin Hall              AUD$ 160/week
Peter Lalor Hall                  AUD$ 215/week
บริการรับที่สนามบิน มหาวิทยาลัยมีรถบริการรับที่สนามบินให้